دکترسعیدخسروی

اطلاعات دارویی-تازه های دارویی

عفونت واژن-نوشته دكترسعيدخسروي

1-مشخصات ترشحات باكتريايي درواژن

خاكستري

بوي شبيه ماهي

قوام آبكي ياسفت

PHمساوي يابيشتراز5

درمان:

آنتي بيوتيك خوراكي:

مترونيدازول250 ميلي گرم 3باردرروزبراي7روز

مترونيدازول500 ميلي گرم2باردرروزبراي 7روز

مترونيدازول2گرم سينگل دوز

كليندامايسين300ميلي گرم2باردرروزبراي7روز

داروهاي واژينالي

كرم كليندامايسين 2درصد يك اپليكاتورموقع خواب براي 7شب

ژل مترونيدازول 75 درصد يك اپليكاتوردوباردرروزبراي 7شب

-مشخصات ولووواژنيت استرپتوكوكي

ترشح واژينال به مقدارزيادوبه رنگ سفيدمايل به كرم ياسفيدمايل به سبز

pHبالاي5

درمان:

درمان كوتاه مدت باآموكسي ياپني ياآمپي خوراكي ولي عودمجددوجوددارد.

براي جلوگيري ازعودمجددازعوامل اسيدي كننده مهبل استفاده مي شود.مانندشياف اسيدبوريك600ميلي گرم 2باردرروزبراي 14روز

استفاده از Aci jel 

2باردرروز به مدت 3-4هفته


ممكن است كپسول داكسي سايكلين 100 ميلي گرمي 2باردرروزبراي مدت 10 روزموثرباشد.

-مشخصات واژينوز سيستوليتيك

علت آن رشدبيش ازحدلاكتوباسيل هاي مهبل مي باشد.

نبودميكروارگانيسم مشخص درمهبل

pHكمتراز4.5

سوزش وخارش ولو

سوزش مهبل

افزايش علائم درفازلوتئال قاعدگي

درمان:

آنتي بيوتيك هاي نقشي دردرمان ندارند.

دوش واژينال بي كربنات سديم 30-60 گرم دريك ليترآب گرم 2-3باردرهفته

ولووواژينيت كانديديايي  v. v .c

شايع ترين بيماري كه دستگاه تحتاني درخانم هارادرگيرمي كند.اين بيماري باعلائمي مانندخارش ولو،سوزش ولو،ادم ولو وترشحات چسبناك آبكي درروي ولو وترشحات واژنهمراه مي باشد.اين علائم به خصوص سوزش راهنگام تماس جنسي ياپس ازآن متوان ديد.لاباها اريتماومتورم هستند.باخارش امكان خراشيدگي درولو مشاهده مي شود.اگراين عفونت شديدباشدوقرمزي به نواحي ديگرگسترش يابد،بايدبه عفونت باكتريال ثانويه ديگرمشكوك شد.  قارچ هادرpHاسيدي بهتررشدمي كند.امادرهرpHرشدمي كند. pHكمتريامساوي4/5 واژنوزوواژنيت باكتريال رارد مي كند.اما 5=pH وبالاترتشخيص عفونت قارچي راردنمي كند.اگردرلام تهيه شده ازترشحات واژن مخمرهادرحال جوانه زدن وياهايف ديده شودvvcقطعي خواهدبود.منبع كانديدا به طوردقيق مشخص نيست.فايده كشت اين است كه وجودقارچ رااثبات مي كند.همچنين گونه هاي مختلف كانديدارامشخص مي كند.اگرقارچ جداشده گونه غيرآلبيكانس باشد،ممكن است به درمان معمول ضدقارچ مقاوم باشد.دراين حالت مي توان ازبوتوكنازول%،2  ،ترازول،تيوكنازول ياشياف هاي واژينال اسيدبوريك استفاده نمود.

عوامل مستعدكننده عودكانديدادرولوواژن

بارداري،گلوكز،استروژن،پروژسترون،كنتراسپتيو ها،آنتي بيوتيك ها،ديابت

درمحيط كشت %54 قارچ مشاهده شده كانديداآلبيكانس وسايرنمونه شامل C.glabrata,C.tropicalis.C.krusei..C.parapsilosisو  Saccharomyces Cerevisisiaeمي باشد.

درمان

درعفونت كانديدايي

كپسول فلوكونازول(ديفلوكان) 150خوراكي يك باردرهفته

كرم واژينال كلوتريمازول(فمزول-7)%1تا7شب

كرم واژينال كلوتريمازول(ژين لوتريمين)%1تا7شب

قرصواژينال كلوتريمازول(ژين-لوتريمين) 100ميلي گرم تا7شب

قرصواژينال كلوتريمازول (ژين-لوتريمين)200ميلي گرم تا7شب

كرم بوتوكونازول(فمستات-3)%2 تا3روز

امولسيونواژينال بوتوكونازول(ژينازول-1،ميسلكس-3)%2سينگل دوز واژني

كرم واژينال ميكونازول(فمزول-ام)%2تا7شب

كرم واژينال ميكونازول(مونيستات-7)%2تا7شب

قرصواژينال ميكونازول(مونيستات-3 )200ميلي گرمي تا3شب

قرصواژينال ميكونازول100(مونيستات-7 ) ميلي گرمي تا7شب

كرمواژينال تركونازول(ترازول-3،زازول) % 0/8 تا3شب

شياف واژينال80 تركونازول(ترازول-3) ميلي گرمي تا3شب

پماد تيوكونازول%2(ميكوستاپ،واژيستات-1) سينگل دوز

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ساعت ۱۷:۵۴ بعد از ظهر  توسط دکترسعید  |